شعر زیبای آغاز ولایت امام زمان (عج)

اشعار آغاز امامت امام زمان,اشعار ولایت امام زمان

 نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
 

یا حجة بن العسکری جانم فدایت 

لبخند خورشید/بر ارض و سما/شور و شعف شد/در دل هویدا


نور امامت/شد جلوه گر در/شمس جمال ِ/مهدی زهرا
 

شاهنشهی و عالم هستی گدایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت


یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

سید العالم/جان جهانی/جان جهانی/آرام جانی
 

نورُ الکواکب/امام غائب/حجت اللهی/صاحب زمانی
 

کبوتر دل می زند پر در هوایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
 

یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

به خوشحالی ِ/ام ابیها/به ذریه ی/پاک مصطفی
 

دعا کن شود/رزق جمع ما/هم سامرا و/هم کرببلا


ای قربان نافله و ذکر و دعایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت
 

یا حجة بن العسکری جانم فدایت


غرق گناهم/بده پناهم/در سوز و آهم/ای تکیه گاهم
 

از همه جا من/درمانده گشتم/اما تو دادی/دوباره راهم
 

نفسم را کن ذبیح صحرای منایت/ یا حجة بن العسکری جانم فدایت
 

نهم ربیع عید ولایت/تابد به عالم نور هدایت

 
یا حجة بن العسکری جانم فدایت

منبع : aviny.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه